กลุ่มเลขหมาย 14XX บริการทั่วไป
14XX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490
1 1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491
2 1402 1412 1422 1432 1442 1452 1462 1472 1482 1492
3 1403 1413 1423 1433 1443 1453 1463 1473 1483 1493
4 1404 1414 1424 1434 1444 1454 1464 1474 1484 1494
5 1405 1415 1425 1435 1445 1455 1465 1475 1485 1495
6 1406 1416 1426 1436 1446 1456 1466 1476 1486 1496
7 1407 1417 1427 1437 1447 1457 1467 1477 1487 1497
8 1408 1418 1428 1438 1448 1458 1468 1478 1488 1498
9 1409 1419 1429 1439 1449 1459 1469 1479 1489 1499    กทช., กทช.ปฏิบัติหน้าที่ กสทช., กสทช. จัดสรร 14
    เลขหมายนำกลุ่ม 10
    ว่าง 76

หมายเหตุ

- เป็นข้อมูลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้สนใจเท่านั้น

- ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้

- การเผยแพร่ยังอยู่ในขั้นตอนทดลองเพื่อปรับแก้ไขข้อผิดพลาดทางเทคนิคและขอสงวนสิทธิความเป็นปัจจุบันของข้อมูล