กลุ่มเลขหมาย 15XX บริการทั่วไป
15XX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590
1 1501 1511 1521 1531 1541 1551 1561 1571 1581 1591
2 1502 1512 1522 1532 1542 1552 1562 1572 1582 1592
3 1503 1513 1523 1533 1543 1553 1563 1573 1583 1593
4 1504 1514 1524 1534 1544 1554 1564 1574 1584 1594
5 1505 1515 1525 1535 1545 1555 1565 1575 1585 1595
6 1506 1516 1526 1536 1546 1556 1566 1576 1586 1596
7 1507 1517 1527 1537 1547 1557 1567 1577 1587 1597
8 1508 1518 1528 1538 1548 1558 1568 1578 1588 1598
9 1509 1519 1529 1539 1549 1559 1569 1579 1589 1599    กทช., กทช.ปฏิบัติหน้าที่ กสทช., กสทช. จัดสรร 32
    ว่าง 68

หมายเหตุ

- เป็นข้อมูลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้สนใจเท่านั้น

- ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้

- การเผยแพร่ยังอยู่ในขั้นตอนทดลองเพื่อปรับแก้ไขข้อผิดพลาดทางเทคนิคและขอสงวนสิทธิความเป็นปัจจุบันของข้อมูล