ตรวจสอบผู้ใหับริการเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่