โครงการ > รายละเอียด
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 16/06/2559
กิจกรรมสำคัญ

          1.เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559  สำนักงาน กสทช.  โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตรรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม       และ         นายบุญเฉลิมชัย เคนนะวงศ์     ปลัดกระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือเรื่องกำกั บดูแลกิจการโทรคมนาคม  โดยในเบื้องต้น  จะร่วมมือจัดทำระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือใน สปป.ลาว ภายใต้แอพพลิเคชั่น " 2 แชะ" โดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของ สปป. ลาว และเตรียมหารือในรายละเอียดด้านเทคนิค   เพื่อทำการทดสอบ   และส่งมอบระบบต้นแบบให้ สปป.ลาว ภายในปีนี้ 

         2.การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2559 เรื่องการบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมยุคใหม่ 11 พฤศจิกายน 2559