โครงการ > รายละเอียด
บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 30/09/2015
การประมูลเลขหมายสวย

การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

             ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นบริการขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทย  ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการเติบโตมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 100 ล้าน    เลขหมาย  ด้วยผู้ใช้บริการตระหนักถึงประโยชน์การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการคนอื่น การทำธุรกิจการค้า หรือแม้แต่การเล่นอินเทอร์เน็ต นอกจากการใช้งานโทรศัพท์ตามปกติแล้ว ผู้ใช้บริการยังมีความต้องการเลขหมายที่มีลักษณะสวยเป็นพิเศษ หรือมีรูปแบบ การจัดเรียงสวยงามเพื่อใช้เป็นทรัพย์สิน เก็งกำไร หรือแสดงฐานะทางสังคม อีกทั้งประชาชนบางกลุ่มก็ใช้เลขหมายสวยเพราะความเชื่อส่วนตัวว่าเลขหมาย สวยเหล่านี้จะทำให้ชีวิตตนเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ดังที่ปรากฏอยู่ตามท้องตลาด พบว่ามีรูปแบบเบอร์สวย เช่น เลขเดียวกันวางติดกัน  5 หลัก (089-12x-xxxx) ไปจนถึงเลขเดียวกันวางติดกัน 6 หลัก (081-2xx-xxxx)  มีการกำหนดราคาขายที่มีมูลค่าสูงมาก และเกิดเป็นธุรกิจซื้อขายเลขหมายสวยขึ้น ทั้งตาม ร้านค้า โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบน web site  ธุรกิจการค้าซื้อขายเลขหมายสวยเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนบางกลุ่มในสังคมไทย และโดยเป็น  การสร้างความพึงพอใจส่วนตัวของผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การตั้งราคาในท้องตลาดจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจจากคนขายและคนซื้อ เนื่องจาก เลขหมายสวยเป็นมีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการที่มีมาก เลขหมายสวยจึงมีราคาสูง ทำให้ประชาชนทั่วไปแทบจะไม่มีโอกาสได้เป็น หรือต้องจ่ายแพง เกินความจำเป็น และกลายเป็นว่าผลประโยชน์ส่วนเพิ่มมหาศาลก็ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลาง

            สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย โดย มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และเตรียมจัดการการประมูลเลขหมายสวยออกสู่ตลาดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้ คล้ายกับการ ประมูลเลขทะเบียนรถยนต์ สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดรูปแบบเลขหมายสวยที่จะนำมาประมูล ซึ่งเป็นรูปแบบเลขหมายที่โดดเด่น มี ลักษณะเฉพาะพิเศษ ที่หายากและได้รับความนิยมในตลาด และเลขหมายสวยมากบางประเภทไม่เคยมีจำหน่ายในท้องตลาดมาก่อน เช่น เลขหมายที่เป็นตัวเหมือนติดกัน 9 ตัว (099 999 9999)  8 ตัว (098 888 8888)  7 ตัว (098 999 9999)   และ 6 ตัว (091 199 9999) ทั้งนี้ เลขหมายสวยตามรูปแบบที่ สำนักงาน กสทช. กำหนดนั้น  มี หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณเกือบ 500,000 เลขหมาย ดังที่แสดงในตาราง โดยเรียงลำดับตามรูปแบบ  ที่มีจำนวนน้อย ที่สุดไปยังรูปแบบ จำนวนที่มีมากที่สุด ดังนี้

 

รูปแบบ

ลักษณะ

ตัวอย่าง หมวด 09

0x-xxxx-xxxx

ซ้ำ 9 ตัวท้าย

09-9999-9999
09-xxxx-xxxx

ซ้ำ 8 ตัวท้าย

09-8888-8888
09-9999-999A

เบอร์ 8 ใน

09-9999-9994
09-xxxx-xx90/09-xxxx-xx09 x,y=/=9,0

กระจกหกในพรีเมี่ยม

09-6666-6690/

09-6666-6609

09-9999-99AB

เบอร์เจ็ดใน

09-9999-9926
0999-xxx-yyy

สามตอง

09-9911-1888
09-xyyy-yx90   x,y =/=9,0

กระจกพรีเมี่ยม

09-1777-7190
09-Axxxx-xxxx

ซ้ำ 7 ตัวท้าย

09-8999-9999
09-x000-y000

พัน-พัน

09-4000-5000
09-x000-x000

 

09-6000-6000
09A-xxxx-yyy

โฟว์-ตอง

09-1555-5999
09-AAxx-xxxx

ซ้ำ 6 ตัวท้าย

09-1188-8888
09-ABxx-xxxx

 

09-1299-9999
09A-B00-C000, B,C =/= 0, A =/=0

ร้อย-พัน

091-500-9000
09B-B00-C000, B =/= 0   C =/=0   095-500-4000
09B-B00-B000, B =/= 0   095-500-5000
09-xxxx-yyyy

ทั้งหมด 2 เลข

09-5555-9999
09-xxxx-xyyy   09-4444-4777
09-xxxx-xxyy   09-9999-9944
09-xxxx-xyxy   09-7777-7676
09-xxxx-xxxy

 

09-7777-7771
09-yxxx-yyyy   09-4666-4444
09-yxxx-xyyy   09-7111-1777
09-yxxx-xxyy   09-5999-9955
09-yxxx-xxxy   09-7444-4447
09-yyxx-yyyy   09-6611-6666
09-yyxx-xyyy   09-4411-1444
09-yyxx-xxyy   09-8844-4488
09-yyxx-xxxy   09-2244-4442
09-yyxx-yyxx   09-8811-8811
09-xyzz-yx90

กระจก

09-4177-1490
09-xxxx-xxAB

เบอร์หกใน

 

 

 

09-7777-7759
09-Axxx-xxxB 09-8555-5554
09-9999-9ABC 09-9999-9214
09-9xxx-xxxB 09-9444-4448
09A-xxx-yyzz

ตอง-คู่คู่

09-7555-7799
09-ABCC-xxxx

ซ้ำ 4 ตัวท้าย

09-1644-9999
09-xxyy-wwzz

สี่คู่

09-4488-6677
09AB-xxx-yyy

สองตอง

09-1699-9888
09-AA-xxx-yyy ,

 

09-2233-3777
09-Axxx-Byyy  เมื่อ x และ y ไม่เป็น 0

 

09-1333-4666
09-Axxx-Bxxx  เมื่อ x ไม่เป็น 0

 

09-1555-8555
09-xxxx-xABC

เบอร์ห้าใน

 

 

09-5555-5498
09-Axxx-xxBC 09-4555-5584
09-Abxx-xxxc 09-4755-5558
09-ABCC-xyxy

สลับฟันปลา

09-1599-4646
09-xxxx-ABCD

เบอร์สี่ใน

 

 

09-5555-7164
09-Axxx-xBCD 09-1444-4735
09-ABxx-xxCD 09-1655-5548

                    หมายเหตุ : หลักที่ 2 รวมถึงหมายเลข “8” และ “6” ด้วย

                                       X และ Y = ตัวเลข 0 - 9 ที่มีซ้ำกัน ,  A B C D  = ตัวเลข 0 - 9 ที่ไม่ซ้ำกัน

 

        การประมูลเลขหมายสวยนี้ประชาชนทั่วไปจะมีสิทธิมาเข้าร่วมการประมูล และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของเลขหมายสวย พร้อมกับ นำผลประโยชน์ ที่พ่อค้าคนกลางเคยได้รับจะกลับเข้าสู่รัฐ  โดย กสทช. จะเป็นผู้ควบคุมดูแลการประมูลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  และ เป็นธรรมเพื่อให้ ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าประมูลเลขหมายสวย รวมถึงเลขหมายสวยที่นำมาประมูลก็เป็นเลขหมายที่สามารถใช้งานได้จริง  สามารถครอบครองได้จริง โดยที่ประชาชนไม่ถูกหลอกลวงและที่สำคัญที่สุด รายได้จากการประมูลเลขหมายสวยนี้ ซึ่งสำนักงาน กสทช. คาดว่ามีมูลค่า หลักพันล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับการแข่งขันในการประมูลนั้น สำนักงาน กสทช.จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน ทั้งหมดเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้ในการพัฒนา ประเทศต่อไป ปัจจุบันสำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้บริหารจัดการการประมูล และคาดกว่าจะมีการ เริ่มประมูลเลขหมายสวยครั้งแรก ในต้นปี 2559 โดยหากสำนักงาน กสทช. กำหนดแผนการประมูลเลขหมายสวยแล้ว จะแจ้ง ให้สาธารณะได้ทราบโดยเร็ว ต่อไป

 

การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย จำนวน 16 เลขหมายในปี 2559 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://auction.nbtc.go.th

 

 

การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ในปี 2560

1. การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/ 2560

 

                   

                 

                      

                 

 

 2. การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/ 2560