เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก

หมายเลข หน่วยงาน 
191 กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองบัญชาการตำรวจนครบาล
192 กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ)
194 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
198 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
199 กองบังคับการตำรวจดับเพลิง สังกัดกรุงเทพมหานคร


 


 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559