เอกสารเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)
บันทึกโดย : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 13/12/2011
ตัวอย่างตารางจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และจำนวนผู้ใช้บริการที่โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

   sample.sql [1 KB]