เอกสารเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)
บันทึกโดย : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 02271-0151 ต่อ 911
วันที่บันทึก : 09/11/2010
ตัวอย่างรายงานสถานะเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน

 

   3 months status.doc [244 KB]