เอกสารเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)
บันทึกโดย : จท.  หมายเลขโทรศัพท์ : 908
วันที่บันทึก : 02/12/2014
การดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม