เอกสารเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)
บันทึกโดย :  หมายเลขโทรศัพท์ :
วันที่บันทึก : 10/02/2015
แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่