ข้อมูลจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม > เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ลำดับ

ผู้ให้บริการเรียกออกต่างประเทศ

เลขหมายใช้งาน

1.

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

007

008

2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 001
009
3. บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด 004

4.

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด

005

5.

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

006

6.

บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จำกัด

002

7.

บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

101

   

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุายน  2559