ข้อมูลจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม > โครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่

จำนวนรวมเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จัดสรร (แยกตามผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่)  
Prefix Operator

ยอดรวมเลขหมาย

จัดสรร

เลขหมาย
คงเหลือ
AMX AWN 3BB CAT DTN OTW TNT TOT TRU TUC
02 1,000 105,000 40,000 150,000 6,000 20,000 - 4,630,000 3,649,000 1,343,000 9,994,000 56,000
03 8,000 52,000 33,000 69,000 5,000 - 1,000,000 2,180,000 - 417,000 3,714,000 6,236,000
04 4,000 40,000 26,000 44,000 3,000 - 470,000 1,611,000 - 276,000 2,474,000 7,526,000
05 3,000 23,000 24,000 38,000 3,000 - 780,000 1,670,000 - 240,000 2,741,000 7,259,000
07 4,000 33,000 34,000 45,000 5,000 - 525,000 1,184,000 - 164,000 1,994,000 8,086,000
ยอดรวม 20,000 253,000 157,000 346,000 22,000 20,000 2,775,000 11,197,000 3,649,000 2,440,000 20,917,000 29,087,000

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560  

AMX = บจ.แอมเน็กซ์ จำกัด
AWN = บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
3BB = บจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
CAT = บมจ. กสท โทรคมนาคม
DTN = บจ. ดีแทค  ไตรเน็ต
OTW = บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
TNT = บมจ. ทีทีแอนด์ที
TOT = บมจ. ทีโอที
TRU = บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
TUC = บจ. ทรู ยูนิเวอร์เซล คอนเวอร์เจ้นซ์