บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 01/10/2015
แบบรายการยื่นข้อมูลการขอรับจัดสรร - (เลขหมายฯสำหรับบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น)