บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 04/07/2016
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ที่มีเลขหมายนำกลุ่ม 4 หลัก