บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 31/10/2016
ขั้นตอนการขอรับจัดสรร/ขอคืนเลขหมายโทรคมนาคมผ่านระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเลขหมาย โทรคมนาคม