บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 02/10/2015
แบบขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม