ภารกิจหน้าที่

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

ตามข้อ 13 (5)

(5) สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

มี หน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์  มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีการบริหารจัดการเลขหมายโทร คมนาคม จัดทำแผน จัดสรรและกำกับ การใช้เลขหมายโทรคมนาคมและหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมาย โทรคมนาคม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย