โครงข่ายโทรศัพท์ > เลขหมายพิเศษสำหรับเรียกออก ตปท.
เลขหมายพิเศษสำหรับเรียกออก ตปท.