บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 29/09/2015
รายงานการกำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายฯ