บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 30/09/2015
รายงานผลการศึกษาการพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายฯ