บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 10/08/2016
บทความวิชาการ

บทความวิชาการ "การมาถึงของเทคโนโลยี M2M"