บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 11/01/2016
หนังสือแจ้งการรายงานสถานะการใช้เลขหมายฯ (ปี 2558)