บันทึกโดย : สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  หมายเลขโทรศัพท์ : 668
วันที่บันทึก : 15/12/2015
แบบรายงานสถานะเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก